HÚSVÉT ÉS PÜNKÖSD ÜZENETE

 

A Megváltás és Feltámadás örök misztériuma
és a Szent Szellem – az éltető erő – ünnepe

 

     Most, még Húsvét ünnepe közelében, de már Pünkösd előtt, éljünk át néhányat Makk István – édesapám – a hármas ünnepkör jelentőségét feltáró gondolataiból, valamint az ehhez kapcsolódó mai szellemi üzenetekből. Talán segíteni fog abban, hogy megerősítsen isteni eredetünk tudatosításában.
Először tekintsünk Nagypéntek előestéjén történtekre, az Utolsó Vacsora örök üzenetére.

Gondolatok az Utolsó Vacsora misztériumáról

     Először idézzünk édesapám “Az Utolsó Vacsora misztériuma” c. tanulmányából.
“Nézzünk szembe az Utolsó Vacsora misztériumával, amely Krisztus szellemi végrendelete az emberiséghez.
Az Utolsó Vacsora misztériuma Krisztus legrejtettebb, legszentebb tanításai közé tartozik. Csak levett saruval, mély szellemi alázattal szabad megközelíteni. Az Utolsó Vacsora Krisztus tanításainak tengelypontja…
János evangéliuma Krisztus utolsó vacsorán elmondott isteni tanításait, mennyei üdvtervét, főpapi imáját, tehát Krisztus végrendeletét közli az emberiséggel öt fejezeten át tartó isteni részletességgel.
János volt, aki az utolsó vacsorán Jézus szívére hajthatta fejét. Tehát az Utolsó Vacsora eseményeiről Jézus szíve szerint való leírást János evangéliumában kapjuk. (A többi evangélista igen röviden ír erről).
János csodálatos részletességgel szól az Utolsó Vacsora eseményeiről, Krisztus beszédét, szellemi végrendeletét leírva, melyben az emberiség szellemi fejlődésének örök irányvonalát adta meg.
13.fejezet. Húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az órája, midőn átmenjen e világból az Atyához…
A vacsora alkalmával… fölkelt, letette felsőruháit… és mosni kezdte a tanítványok lábát. Midőn Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá: “Uram, te mosod meg az én lábamat?”
Jézus így válaszolt neki: “Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.”… majd később…”Ti így hívtok engem: Mester és Uram… …ha tehát megmostam a ti lábaitokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”
Az Utolsó Vacsora legmagasabbrendű beavatása következik, melynél Júdás már nincs jelen. A fényözön kivetette Júdást. Jézus így folytatja:
“Új parancsolatot adok. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Arról fog mindenki megismerni, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”
14. fejezet. “Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, bennem is higgyetek! Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna. Megyek helyet készíteni számotokra. Ha elmentem és helyet készítettem, újra eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahová én megyek, ismeritek az utat… Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET…” “A tanításokat, amelyeket nektek mondok, nem magamtól veszem. Az Atya, aki bennem lakik, Ő működik általam. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van. Ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért.” …”Aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz.”
“Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen örökre. Az Igazság Szellemét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt és nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik és bennetek lesz… Én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek.”
…”A Pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.
Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.”

A 15.fejezetben: “…Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.” …”Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért.”
A 16.fejezetben: “Még sok mondanivalóm volna, de még el nem hordozhatjátok. Mikor azonban eljön az Igazság Szelleme, Ő majd eligazít titeket minden igazságban”.
A 17. fejezet, Jézus főpapi imája. “Atyám! Eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy ő is megdicsőítsen téged…
…Én megdicsőítettelek a Földön, befejeztem munkámat, amelynek elvégzését rámbíztad. Kinyilatkoztattam neved az embereknek, akiket a világból nekem adtál …Én már nem vagyok többé e világban, de ők a világban vannak. Szent Atyám! Tartsd meg őket a te nevedben, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben. …Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrízd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazságra. Amint te küldtél engem a világba, úgy küldöm őket a világba. Én értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavaik által hinni fognak bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te Atyám bennem és én Tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk.”
“Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok.” “Igaz Atyám! A világ nem ismert téged, én megismertettem velük nevedet, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen és én őbennük.”

Csodálatos isteni lángolás Krisztus utolsó vacsorai beszéde. Az örök szellemi fejlődés iránytűje. Krisztus végrendelete. Így számol be az Utolsó Vacsora eseményeiről János evangélista, akit Krisztus azzal tüntetett ki, hogy az Utolsó Vacsorán szívére hajthatta fejét.
Csodálkozva tapasztaljuk, hogy János evangéliumában még említés sincs a kenyérszegésről és a kehely bontásról. Mert János evangéliumának 4. és 6. fejezetében Krisztus már korábban félreérthetetlenül kifejtette, hogyan kell értelmezni, hogy Krisztus az örök élet kenyere. “Én vagyok a mennyből alászállott kenyér, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Amint engem küldött az Atya, én élek általa. Aki engem eszik, él általam. Ez titeket megbotránkoztat? A test nem használ semmit. A szellem az, ami éltet.
Tanításaim: a szellem. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött.”
Tehát Krisztus szavait mindig a legszellemibb értelemben kell érteni, ha igazi, teljes értelmükig akarunk hatolni.

     Most idézzük a Névtelen Szellem kijelentését “Krisztus testének és vérének áldozata” című művéből.
“A mi Urunk elhagyva ezt a Földet – mindazokat az erőket, amelyeket itthagyott gondolataival, érzéseivel, erőivel telítve – itthagyta magát megsokszorozva. Ha hitemben őszinte és igaz vagyok és kérem az Ő segítségét, hitemmel magamhoz vonhatom Őt.” “Én veletek vagyok a világ végezetéig.” – mondja az Úr. De testi érzékszerveimmel róla tudomást nem szerezhetek. Abban a mértékben él velem, amilyen mértékben szívemben hordom törvényét. Ha élő a hitem, megadja számomra a tisztulást és felmentést, anélkül, hogy azt külső formához kötötte volna.

János evangéliumából az előbbiekben idézett szavai szerint Krisztus eledele az volt, hogy Atyja akaratát cselekedte. A mi eledelünk az, hogy Krisztus akaratát cselekedjük. Ez a Krisztus akarata szerinti szellemi Eucharistia. Erre a szellemi Úrvacsorára, Krisztus szellemben való követésére vonatkozik az “ezt cselekedjétek”. Csodálatos a “Kegyelem törvényvilága” kinyilatkoztatásának fényében, hogy minél magasabb szférába emelkedik a szellem, annál szellemibbé válik számára az “ezt cselekedjétek” jelentése, akár testetöltött állapotban él, akár szellem-állapotban a szférákban él.
Minden krisztusi igazság sokkal szellemibb, sokkal egyetemesebb, mint a Kozmosz mélypontjáról, a Föld anyagi szintjéről látszik.

És most az Utolsó Vacsora misztériumának gondolatai után tekintsünk édesapám néhány gondolatával Húsvét, a Megváltás misztériumára.

Húsvét, a Megváltás misztériuma

     Az emberiség három legnagyobb ünnepe a Szentháromság hármas ünnepköre: Karácsony – Húsvét – Pünkösd. A hármas ünnepkör az isteni szeretet lehajlása az isteni elvektől elhajolt, messze számkivetésbe szakadt tékozló fiú, az emberiség felé. A hármas ünnepkör a Szentháromság hazahívó szózata az emberiség szellemi ébresztésére.
Karácsony a mennyei Atya végtelen szeretetének ünnepe, aki az isteni szférákból kiszakadt földi szellemlégiónak Fiát, az isteni szeretetet adja, hogy a hazafelé vezető úton világító fáklya legyen.
Húsvét a Fiú, a Megváltó Isteni Szeretet ünnepe. Azé az isteni szereteté, amely a gonosz erejét oldva, önmagát feláldozza az emberiségért.
Pünkösd a Szent Szellem, a vezérlő szellemi hierarchia ünnepe, aki a Fiú, az isteni szeretet erőivel vezérli a földi szellemlégiót, az isteni állapotok felé vezető úton.
Ennek a hármas ünnepkörnek mennyei szózata az ünnepkörökben évenként újra megismétlődik. A dicső múlt tudatunkban annyira homályba borult, hogy évezredeken át újra és újra megismétlődő ünnepkörök szózata szükséges, hogy ennek tudatára ébredjünk és elhatározzuk, hogy elindulunk a hazafelé vezető úton.
Húsvét a megváltó isteni szeretet ünnepe. Kíséreljük meg pár gondolattal megközelíteni a Megváltás kozmikus fogalmát. A Föld bukott szellemseregek helye, akik kegyelemként kapják újrafejlődésre a földi életsorozatokat. Az emberiség évmilliók során, bukottsága miatt állandóan önti magából az alacsonyrendű hatásokat, amelyek fokozatosan mind áthatolhatatlanabbá váló kármaszövedéket vontak az egész Föld köré. Az emberiség gonosz elvei kibocsátásával a világot, mint óriási lendítőkereket, mind nagyobb gyorsulással kezdte az ellentét irányába forgatni. A történelem folyamán hatalmas küldöttek, próféták megkísérelték ezt a gigászi lendítőkereket megállítani, de erejük kevésnek bizonyult. Egészen más hatalomnak, a Messiásnak, Krisztusnak kellett testet öltenie, hogy ennek a lendítőerőnek végzetes forgását ellenkező irányba, a fejlődés irányába forgassa.
A Kozmoszt három isteni princípium tartja egyensúlyban: az Isteni Bölcsesség, az Isteni Szeretet és az Isteni Erő.      Az Isteni Bölcsesség előtt öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt az első alaptulajdonság, a tudás, az ismeretek közlésével megjavítani nem lehet. Öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt, a harmadik aspektussal, a végtelen Isteni Erővel leigázni lehet ugyan, de jobbá tenni nem. Isten nem leigázni, hanem jobbá tenni, megváltani akarta az emberiséget. Krisztus, midőn megváltásunkra testbe öltözött, isteni erőit önmagából kiüresítette, hogy a gonosz közel férhessen hozzá.
Az Isteni Szeretet beállt a gonosz elv kellős közepébe, ennek a gigászi lendítőkeréknek a forgásába. Az Isteni Szeretet odahelyezte magát a lendítőkerék küllői közé. Az Úr teste, ebben az irtózatos erőhatásban összeroppant, de a lendítőkerék megállt. A megváltás ténye folytán a kárhozati szféráktól a mennyei szférákig óriási hasadás támadt. A Föld mélyébe, a kárhozatba süllyedt szellemek milliárdjai, az Úr szeretetáldozata folytán oldódnak a kárhozat mélyéből, és a testetöltések kegyelmi sorozatán át emelkednek a dicső szellemállapotok felé. Ez az oldódás a kárhozat mélyéből a mai napig folyamatosan tart. Ezért látszik úgy, mintha a krisztusi megváltás nem érte volna el a célját, azaz az emberiség erkölcsi színvonala 2000 év óta nem változott. Ez azért van, mert akik a megváltás kegyelmi erőit felhasználják, a mennyei szférákba távoznak és helyükre lépnek a kárhozat geológiai szféráiból állandóan oldódó szellemlégiók, akik a Megváltás hatására megkapják a teltetöltések kegyelmi sorozatát. Az ezredfordulóra már a hat milliárdot elérte az emberek száma a Földön.
A Krisztusi megváltás a földi szellemlégió részére kozmikus fordulatot hozott. A magas mennyei szférák Krisztus szeretetáldozatának hatására nyíltak meg a mélyre bukott szellemek felé. A Megváltásig a felső szférákba emelkedés nem volt lehetséges. A földi szellemlégió által termelt kárhozatos következmények gyűrűrendszerében az egész Föld benne vergődött. Az Úr szeretetáldozatával ezt az egész világkárma szövedéket felhasította, és a szféráktól a Föld mélyéig hatoló rést ütött rajta. Az életet adó krisztusi erők állandóan ömlenek a mennyei magasságokból, elárasztják a mélyrebukott emberiséget és visznek mindeneket az egyetemes fejlődés felé. Ez Húsvét, a Megváltás kozmikus jelentősége.

A megváltás legnagyobb zenei szimbóluma:
Bach: János passiója

     Ha át akarjuk élni Húsvét – a Megváltás – misztériumát, erre a legszellemibb művészet – a zene – kínálja Johann Sebastian Bach János passiója által a legjobb lehetőséget.
Meggyőződésem, hogy az emberiség legnagyobb zeneszerzői nem mások, mint az emberiség nagy küldöttei, prófétái. A legihletettebb műveik, melyeket az emberiség mint legnagyobb zeneműveket tart számon, a Szent Szellem által sugallt “Zenei szentírás”. Keressük meg Bach helyét az emberiség zenéjében. Bach és Beethoven az emberiség két legnagyobb zenei géniusza. A legfőbb szellemi törvény, a két főparancs zenei evangelistája. Midőn Krisztust megkérdezték, hogy mi a legfőbb törvény, ezt válaszolta:
Szeresd Istent mindenek felett és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. És hozzátette az Úr: E két parancsolaton függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22:37,39-40)
Vagyis minden, az egész Univerzum. Álljon bárki, a világegyetem bármely pontján, ha a szeretet két főparancsát betölti, a világegyetemben mérhetetlenül kiteljesül. Pál apostol szerint – dicsőségről dicsőségre emelkedik. Álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a két főparancsnak ellenáll, alázuhan a szellemi mélybe, jelentéktelenné zsugorodik. A szeretet két főparancsának betöltése az emberiség szellemi fejlődésének alapfeltétele.
Bach az első főparancs zenei géniusza. Egész életművével, legmagasabb fokon, az emberiség Istenhez emelését szolgálja.
Beethoven a második főparancs zenei géniusza. Egész életművével, legmagasabb fokon, az emberiség ujjongó egyesítését szolgálja.
Bach életművén belül két fő műve: a János passió és a h-moll mise az 1. főparancs zenei evangéliuma. A János passió az első főparancs első főfázisa. Az Isteni Szeretet Krisztusban lehajol az emberiséghez. Az első főparancs második főfázisa a h-moll mise. A kegyelem befogadásával, az emberiség felemelkedése Istenhez.
Az első főparancs első főfázisát, az Isteni Szeretet lehajlását élhetjük át a János passió kozmikus élményében. A passió azért kapta a János passió nevet, mert Bach a passió zenei katedrálisát a János evangélium szövegére építette fel. A passióban a megváltás tengelyében álló Üdvözítő körül a mennyei szféráktól a sátáni elvig csoportosulnak és kavarognak a kozmikus erők. A középpontban áll Krisztus megrendíthetetlen, önmagát szeretetből, égi alázattal feláldozó isteni lénye. Ő a megrendíthetetlen isteni béke, a kozmikus események körülötte zajlanak és kavarognak.
A passió folyamán drámaian bontakozik ki előttünk a mindnyájunkban élő sátáni elv meg-megújuló ostroma, az önmagát feláldozó isteni elv, a szeretet ellen. Míg végül a golgotajárással és kereszthalállal, a kárhozatos erők összevegyülnek az önmagát feláldozó isteni szeretet erőivel. Az isteni szeretetáldozat és megváltás folytán az evolúció útjára tért emberiség és az összes szférák, a megváltás erőivel indulnak a fejlődés útjára.
Amint a passióban, úgy minden emberben küzdenek egymással a sötét és fehér erők.
Minden bukott lényben lejátszódik a krisztusi fehér erők golgotajárása és keresztre feszítése. Csodálatos szimbólum: ha a passió folyamán Krisztus hangja bármikor megszólal, minden hangszer elhallgat. Az Úr hangja mellett csak az orgona hangja zeng. A lelkek királyát, Krisztust mindig a hangszerek királya, az orgona kíséri, más hangszer nem méltó rá.
A két főparancs ős dualitásának szimbólumaként az egész passióban csodálatos dualitás zeng. A földi események és az égi szférák állandó párbeszéde. A megváltás földi eseményeinek és az égi szférák együttérzésének duális váltakozása, Ég és Föld párbeszéde az egész passiót kozmikusan végig kíséri.
Mély szimbólum. Az égi szférák koráljai: homofón zene, egy dallamot szolgáló zene. Egy akarat, megegyezés Isten akaratával. Az ellentét kórusai: polifon zene, több dallamot szolgáló zene. Több akarat, eltérés Isten akaratától. A passió zenei formái csodálatosan fejezik ki a szellemi törvényeket. Csodálatos, hogy a két legnagyobb zenei alkotás, mely az emberiségnek adatott a H-moll mise és a János passió, a megváltás keresztjének vizuális szimbólumát sugározzák az emberiségnek.
A János passió tételei a megváltás golgotai keresztjének alakját rajzolják ki. A golgotai keresztnek négy szférája van. A fejfa, a kereszt felső szára, a kereszt közép szára és a kereszt alsó szára. Bach úgy csoportosítja a passió 68 tételét, hogy azok a megváltás golgotai keresztjét, a golgotai kereszt négy szféráját fenségesen kirajzolják. A passió első tétele az isteni invokáció, a megváltás keresztjének égi szférája, az égi fejfa. Az isteni invokációban a szférák dicsőítve zengik: Krisztus Ég és Föld királya. A passió keresztjének felső szára, felső szférája: az Isteni Szeretet összeütközése azokkal, akik őt hirdetik. Az Isteni Szeretet összeütközése a papsággal. A papság üldözi, a papság elfogja, a papság vallatja az Isteni Szeretetet. A passió keresztjének közép szára, közép szférája: az Isteni Szeretet összeütközése azokkal, akik őt tagadják.
Összeütközése a világgal. Az Isteni Szeretet aláveti magát a világtól való gyötörtetésnek. A passió keresztjének alsó szára, alsó szférája: az Isteni Szeretet legnagyobb áldozata. Az Isteni Szeretet aláveti magát a halál törvényének. Három szintre oszlik:
1. szint: az Isteni Szeretet szenvedései a kereszten és kereszthalála.
2. szint: az Isteni Szeretet alászáll a poklokra az anyag legmélyebb régióiba. Az isteni áldozat a fejlődést a geológiai szférákban is megindítja.
3. szint: az emberiség felemelkedik a Megváltás erőivel.

A passió végső értelme a következőképpen fogalmazható meg:
A végtelen Isteni Szeretet a bukás fölé hajolva Kegyelemmé alakul, melyet a gonosz elv a gyötrelem keresztjévé formál. Az Isteni Szeretet pedig a megváltás keresztjévé transzformál.
A passió a legmagasabb transzcendens szellemi tartalom és legmagasabb homofon és polifon zenei tartalom benső egysége A passió Megváltás keresztjének égbe nyúló szellemi katedrálisa. A János passió az emberiséghez lehajló isteni szeretet szimbóluma. Az első főparancs első fázisa. A végtelen Isteni Szeretet Krisztusban lehajol a mélyrebukott földi szellemlégióhoz. Bach kozmikus erővel úgy csoportosítja a passió 68 tételét, hogy azok a Megváltás keresztjét fenségesen kirajzolják. A passió tételeiből kibontakozó kereszt: a golgotai kereszt analógiája.
Csodálatos, ahogy a passió zárókórusával és zárókoráljával átélhetjük a mindnyájunkban élő isteni eredetünkről való megbizonyosodást, a megváltott és megtisztult emberiség és a mennyei szférák égi harmó-niáját. Nincs többé külön akarat. Zeng a tiszta homofon égi zene. Az emberiség eggyévált az isteni akarattal. A Megváltás elérte célját. Először a lélek bensőségével halljuk. Majd fenségesen zeng az emberiség és a mennyei szférák harmóniája. “Az ÚNIÓ MISZTIKA megvalósulása az egész égitestre vonatkozóan.” De hogy ez megvalósuljon, és megtapasztalhassuk ennek örömét, ezen kell szellemi és fizikai létünkben munkálkodnunk.

_ _ _

     Most éljük át a közelmúltban érkezett szellemi üzenetek néhány gondolatát.

A Feltámadás misztériuma

     “Abban az időben (2000 évvel ezelőtt) az emberek viszonyulása a halálhoz más volt. Véglegesnek és életlezárónak tekintették. A testi feltámadás a bebizonyítása volt annak, hogy a halál nem az, aminek vették addig. Lényegesen fontos volt abban az időben a tanítványok számára demonstrálni azt az emberi tudatukban, hogy valójában nem távozott el tőlük az, aki tanítójuk, atyamesterük, testvérük, mindenük volt. Az ő számukra feltétlen bizonyossággá kellett tenni, hogy amiről tanította őket és amit nekik továbbítaniuk kellett, mégpedig teljes megbizonyosodással, az úgy van. És igaz. Nagyon sok mindent ennek a feltámadott új testnek – Jézus testnek – azon a rövid szakaszon, amit még a Földön töltött, még mindazokat a tanításokat át kellett adnia tanítványainak, megerősítve, melyeket addig nem adhatott még át. Ezek a tanítások mondhatni az idők folyamán javarészt elveszettnek mondhatók. Ezek a tanítások, ezek az elméletileg és gyakorlatilag is végrehajtható emelő és fényes tanítások mostanában kezdenek feltámadni. Ne mondjátok azt, hogy nem tudjátok! Ki, mi által, hogyan, miként. Mert részt vesztek benne! Mindazok a tanítási anyagok, melyek mondhatni elvesztek, és csak apró búvópatakként bukkantak fel hol itt, hol ott az arra érdemes és a szellemi világgal kapcsolódó egyének által lesugározva a Földre, most érkeznek el ide folyamatában, mert most fejlődött fel az emberi tudat, az emberi lélek. Az emberi elmének a képzése kellett ahhoz, hogy ez most már még szélesebb körben terjedhet. Meg van rá a lehetőség! Nem úgy, mint annak idején, amikor csak nagyon kevesen érthették és valósíthatták meg, hiába volt a tanítások tisztasága és a nagy igyekezet. Ez az idő most kezd elérkezni!
Való igaz, hogy a szellemben való feltámadás, a szellemben való mun-kálkodás az, a szellemi halálból, a nagyon alacsonyra kerültségből való feltámadás az, ami az elsődleges cél és amelyet elsődlegesen módszereivel, segítségével, megváltó erőivel, mindennel együtt Urunk kétezer évvel ezelőtt Földre hozott. De ennek egy erőteljesen előtérbe lépő és sokkalta jobb eredményeket elérhető korszaka most érkezik el, most indult! Óriási feladatának egy olyan korszakos, megemelt részéhez érkezett el az emberiség, hogy ennek a jelentőségét még fel sem ismeri. …Ne azzal foglalkozzatok, hogy milyen titokzatos, milyen misztikus, hanem, hogy mennyire érthető és mennyire megvalósítható az emberi életben! Urunk megvalósította és valósággá tette, akár testi feltámadásával, akár az ezután következő tanításaival, szellemi hatásával, mindennel együtt megalapozta azt, hogy utána további lépések következzenek be. Elérkezett a testetöltött szellem – az ember – egy olyan fokozatához, amikor megemelten és jelentőségteljesebben kell majd felhasználni mindazt, amit az Ő feltámadása, az Ő tanítása, az Ő áldozathozatala és minden egyéb jelentett.
Ezek az elméleti tanítások, felhívások, újra megvilágítások feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy megemelt tevékenységeteket folytatni tudjátok. Folytatói vagytok egy kétezer éves folyamatnak, amelynek most ezentúl sokkalta nagyobb szüksége van világos megértésre és valóban értelmes cselekedetekre… Valóban itt az ideje annak, hogy felmérjétek, igenis sokat tudtok tenni, fel tudtok fogni, fel tudtok nőni ahhoz a feladathoz, ami éppen előttetek áll. Csak nem szabad soha arra gondolni, hogy ez nem megy, ez nekem sok. Szellemi erő van bennetek és erős szellemek vagytok, arra képesek, amit végre kell hajtanotok! Nem vagytok gyengék! Nem vagytok kisebbek, csak még nem vettétek észre, még nem próbáltátok ki!”
És itt kapcsolódik Pünkösd, a szellemi megerősítés, a Szent Szellem ünnepe.

Pünkösd misztériuma

     Pünkösd misztériumát és mai aktualitását a Szellemtani Közlemények 2001. II.negyedévi számában részletesen átéltük, de fontosnak érzem jelentőségének néhány fontos üzenetére ismét felhívni a figyelmet.
Pünkösd a Szent Szellem, a vezérlő isteni hierarchia ünnepe, aki a Fiú – az isteni szeretet – erőivel megvilágosítja, megerősíti és vezérli a földi szellemlégiót a haza felé vezető – az isteni állapotok felé vezető – megvilágosodás útján.
Pünkösd üzenetét idézzük fel Stanley Jones indiai missziós kőrútján 1933-ban írt művéből, melynek címe: “Krisztus a világ országútján”. E művével Pünkösd gyökeréig hatol és ragyogó világosságot gyújt lelkünkben.
A gondolatok válogatása Makk István: “Az örök fejlődés kozmikus útja” I. kötetének “Pünkösd misztériuma” fejezetéből való.
Pünkösd valósága: az igazi Krisztus-vallás életté teljesedése.
Húsvét a felajánlott élet. Pünkösd a megvalósított élet. Pünkösdig a krisztusi valóság a tanítváníokon kívül volt. Ami szemük láttára, fülük hallatára játszódott le, de nem bennük volt. Pünkösdkor mindez szívükbe zárult, ez adott nekik ellenállhatatlan apostoli erőt.
Pünkösd a közösség megszületése. A közösségé, melyben lehull a válaszfal ember és ember között. Ezt a közösséget a Szent Szellem teremti meg.
Isten nem adhatta nekünk magát maradék nélküli teljességgel, amíg az igaz Isten jelképét meg nem mutatta nekünk Krisztusban.
Krisztus az örökkévalóság égboltozatára életével írta örök üzenetként: az Isten – szeretet.
Legnagyobb veszedelmünk nem a keresztény ellenesség, hanem a kersztény alattiság. Ez tudomásul veszi Krisztus életetét, halálát, feltámadását, de kihagyja az élő tényt, az élő Krisztust.
Pünkösdkor a vallás béklyói letöredeztek és annak minden áldása egyetemessé vált.
Pünkösd benső szabadságot és világtávlatot adott a tanítványoknak. Megtalálták Istent és az élet értelmét, nem a bölcselet, hanem a tapasztalás útján.
Az egész élet mindenestől arra való, hogy megszentelődjék.
A Szent Szellem ajándékát nem azért adta Isten, hogy istentiszteleti szertartások függvényévé legyen, hanem, hogy erő legyen, mellyel élünk mindig és mindenütt, mellyel megszenteljük a köznapi dolgokat, mellyel testünket a Szent Szellem templomává, hajlékunkat Isten hajlékává tesszük.
Pünkösd az a légkör, melyben a hit szabadon mozoghat, szabadon dolgozhat. Csodák történhetnek és mi meghívást kapunk csodákat cselekedni.
Pünkösd mindenki számára elérhető életforma, melyet a szellem sajátunkká vált erői tesznek lehetővé.
A Szent Szellem, ki bennünk lakozik, nem tűr meg mást, csak szeretetet.
Pünkösddel eljutunk az élő hit teremtő állapotába.
Az élet válaszútra szorít: vagy Pünkösd, a Hegyibeszéd megvalósulása, vagy az emberiség pusztulása.

“Az atomfegyverek birtokában más járható út nincsen. Végtelenül fontos, hogy Pünkösd szellemét legbensőbb életünkben, gondolatainkban, érzéseinkben, szándékainkban, cselekedeteinkben megvalósítsuk. A Hegyibeszéd megvalósításával át kell élnünk a Szent Szellem tűzkeresztségét. Ezzel a bennünket környező fizikai- és szellemvilágot a krisztusi irány felé emeljük.”
S a mai üzenet: ” A Szent Szellem nem szünteti meg továbbra sem a működését. Nem kizárólag csak Jézus kortársaihoz szállott alá. Jelen van! Tevékenykedik! Minden lélek erősítője és segítője, ezért hát a lelkén át az emberé is. Mindenkié! Az ember annyi szentléleki segélyt vesz fel magába, amennyit lelkén át érkezve abból feldolgozni képes.”
“Becsüljetek meg mindent, ami érkezik. A Fény hazájából jön az felétek! A világ olyan állapotban van, hogy minden fényesedő lélekre szükség van!”

Azzal zárjuk e gondolatokat, amire a fentiekkel összhangban a legújabb szellemi üzenetek is felhívják figyelmünket, hogy ismerjük fel és önmunkálkodással tudatosítsuk egységünket Istennel és éljünk ezzel az Erővel. Éljünk ezzel a termtő energiával, szelíd bölcsességgel és tiszta szeretettel. Isten a tiszta szeretet és az ember is az valójában. Énünk ebből áll és ez az, Akik Vagyunk. S ha felismerjük másokban is, sokat tehetünk azért, hogy ezáltal az Istenben való összetartozás felismerésével, ezt megtapasztaló munkálkodással a világ valóban jobbá váljon.

Makk István életműve és a mai szellemi üzenetek alapján összeállította:

http://www.spiritualitas.hu/

ifj. Makk István


Csatlakozz a Pozitív Gondolatok közösséghez viberen is!

CSATLAKOZZ ITT VIBER CSOPORTUNKHOZ ÉS ÉRTESÜLJ ELSŐKÉNT A BEJEGYZÉSEKRŐL!


Amennyiben nem szeretnél lemaradni a Pozitív gondolatok oldal friss híreiről, akkor menj a Facebook oldalunkra, klikkelj a “Követed” gombra, majd állítsd be a “Megjelenítés elsőként” opciót. Ellenkező esetben a Facebook nem biztos hogy megjeleníti számodra az oldalunk tartalmát!


Gyógyító meditáció, melynek segítségével beindíthatóak a test öngyógyító folyamatai. Tarts velem egy virtuális sétára, melynek hatására megtapasztalhatod a belső békét és a nyugalmat. Lazulj el, add át magad a meditációnak és engedd meg sejtjeidnek, hogy energiával töltődjenek fel, és ezáltal hatékonyabb védelmet, támogatást nyújthassanak Neked a mindennapokban!

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Fj2NMi-pk3Y[/embedyt]


Gyógyító szöveges meditáció, segítségével beindíthatóak a test öngyógyító folyamatai. A test vagy a lélek betegsége esetén használd minden nap, mert csodákra vagyunk képesek!


Különleges energiákat közvetítő zenékért iratkozz fel a csatornára, és nyomd meg a piros csengőt az értesítésekért itt! KATTINTS IDE!


Amennyiben nem szeretnél lemaradni a Pozitív gondolatok oldal friss híreiről, akkor menj a Facebook oldalunkra, klikkelj a “Követed” gombra, majd állítsd be a “Megjelenítés elsőként” opciót. Ellenkező esetben a Facebook nem biztos hogy megjeleníti számodra az oldalunk tartalmát!


Csatlakozz motivációs csoportunkhoz itt:
POZITÍV GONDOLATOK FACEBOOK CSOPORT

Csatlakozz spirituális csoportunkhoz itt:
TESTI BETEGSÉGEK LEHETSÉGES LELKI OKAIVAL FOGLALKOZÓ CSOPORTUNK

Csatlakozz Szép idézetek, versek, képek, eredeti csoportunkhoz itt:

SZÉP IDÉZETEK, VERSEK, KÉPEK EREDETI CSOPORT

Csatlakozz kedvenc Facebook csoportunkhoz itt:
VIP MOTIVÁCIÓS FACEBOOK CSOPORTUNK

Csatlakozz Spirituális gondolatok csoportunkhoz itt:
ANGYALI GONDOLATOK CSOPORTUNK

Csatlakozz kedvenc Angyali csoportunkhoz itt:
ANGYALVARÁZSLAT FACEBOOK CSOPORTUNK

ZUGLÓI THAI BOX AKADÉMIA HIVATALOS FACEBOOK OLDALA ITT

ANYÁM BOROGASS FACEBOOK OLDAL